background image for Уведомление за поверителност
 • Начало

Уведомление за поверителност

Общи информация

Как използваме Вашите лични данни

С настоящето уведомление за поверителност ЗК „УНИКА“ АД/ЗК „УНИКА Живот“ АД (УНИКА) предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

УНИКА обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

Моля, имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно УНИКА да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от УНИКА лични данни:

 • да имате достъп до Вашите лични данни, които УНИКА обработва, и да получите копие от тях;
 • да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 • да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; 
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на УНИКА на нашия уеб сайт, както и във всеки наш офис в страната.

Как можете да се свържете с нас ?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000,
ел. поща: info@uniqa.bg
Можете да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на личните данни:
Светлин Дандаринов чрез следните координати:
И-мейл: dpo@uniqa.bg
Адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000

Обработване на Вашите лични данни в следните случаи:

Сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН, номер лична карта/друг документ за самоличност;
 • Електронна поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка и други;
 • Други данни, свързани с предмета на застрахователния договор;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние, предоставена за целите на сключване на застрахователния договор.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • администриране на застрахователното правоотношение, включително но не само за целите на:

               - изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;

               - оценка на риска;

               - предотвратяване на застрахователни измами;

               - изпълнение на законодателни изисквания, включително, но не само избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, УНИКА може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на УНИКА да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на УНИКА на нашия уеб сайт (www.uniqa.bg), както и във всеки наш офис в страната.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • сключване и изпълнение на застрахователен договор;
 • спазване на законово задължение;
 • Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл. 9, /4/ от Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с:

 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати);
 • Подизпълнители, които предоставят услуги от името на УНИКА извън територията на Република България;
 • Други дружества в застрахователната група УНИКА;
 • Презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители;
 • Агенти и брокери;
 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори.

Уреждане на претенции по застрахователни договори

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН, номер лична карта / документ за самоличност;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка и други;
 • Други лични данни нужни за обработката на застрахователна претенция;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на обработката на застрахователна претенция.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • Предотвратяване на застрахователни измами;
 • Оценка на риска;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, Корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • За изпълнението на задължения по застрахователен договор;
 • Спазване на законово задължение;
 • Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл.9, /4/ от Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати, медицински лица);
 • Подизпълнители, които предоставят услуги от името на УНИКА извън територията на Република България;
 • Други дружества в застрахователната група УНИКА;
 • Презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители;
 • Агенти и брокери;
 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори.

Лични данни, обработвани през официалния сайт www.uniqa.bg, мобилно приложение „UNIQA 4U“

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН/ЛНЧ, лична карта/документ за самоличност;
 • Гражданство;
 • Електронна поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Номер полица/номер щета;
 • Данни за Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане на вноска по полица);
 • Други лични данни, в зависимост от въведената от Вас информация.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания;
 • За да можем да Ви предоставим онлайн услуги, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти – проверка на премии по актуални оферти, проверка на всички Ваши полици, включително вноски по полиците и възможност за плащане на вноска, подаване на известие за щета, подаване на жалба, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис на компанията;
 • За да обработваме Вашето плащане, в случай че направите вноска по полица;
 • За да можем да установим опити за извършване не измама или друг вид престъпление;
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с вноски по полиците или за изтичаща полица, чрез sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн. Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;
 • Легитимният ни интерес да предотвратим опити за измама или други престъпления, както и да Ви изпращаме напомняния за вноски по полици и изтичащи полици;
 • Изпълнение на договор, в случай на сключване на полица онлайн, плащане на вноска по полица или подадете известие за щета.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уеб сайта и/или негови отделни функционалности;
 • Други дружества в застрахователната група УНИКА.

Лични данни обработвани от кол центъра

Какви са личните данни, които събираме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Електронна поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Номер полица/номер щета;
 • Клиентски номер и номер на здравна карта;
 • Запис от телефонния разговор с нас;
 • Други лични данни нужни за обслужване на Вашето искане.

Защо събираме Вашите лични данни?

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашето искане, жалба, молба или друго запитване;
 • За сключване на застрахователен договор;
 • За регистриране на застрахователна претенция;
 • За да можем да Ви съдействаме за запазване на час за медицински преглед или други здравни услуги;
 • Изпълнение на законодателни изисквания;
 • Телефонният разговор се записва с цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме мониторинг на служителите, с които разговаряте, както и с оглед използване на записа в случаи на съдебни или други спорове.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

 • Вашето съгласие да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас;
 • Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;
 • Спазване на законово задължение.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 • Личните Ви данни ще бъдат обработвани с цел обратна връзка единствено за срока, необходим да се свържем с Вас, или до удовлетворяване на Вашето искане, или до приключване на евентуален съдебен или друг спор.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на системите;
 • Лечебни заведения, с които УНИКА има сключен договор за партньорство и/или посочен от Вас.
Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...