background image for Онлайн услуги
 • Начало

Условия на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg

Общи положения

С настоящите Условия се уреждат взаимоотношенията между ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД (наричани по-долу за краткост УНИКА или Застраховател) и ползватели на застрахователни услуги (Клиент/и), възникващи по повод предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайт на УНИКА с адрес www.uniqa.bg.

ЗК „УНИКА“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 040451865 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение №40 от 10.08.1998 г. на Комисия за финансов надзор.

ЗК „УНИКА Живот“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831626729 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение №27 от 10.08.1998 г. на Комисия за финансов надзор.

Ползвател на застрахователни услуги е физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на www.uniqa.bg, заявява своето желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Ползвател на застрахователни услуги е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от Застрахователя във връзка с предмета му на дейност.

Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато между УНИКА и физическо и/или юридическо лице (ползвател на застрахователни услуги) се сключва договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, като под договор от разстояние се разбира договор, сключен въз основа на предложение от страна на УНИКА, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си и използват изключително средство за комуникация от разстояние (едно или повече). Настоящите условия се прилагат и при заплащане на дължима застрахователна премия през уебсайта на УНИКА (www.uniqa.bg), независимо от начина на сключване на договора, по който се дължи тази премия.

С поставяне на отметка срещу текст „Съгласен съм с условията на ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg“ в сайта на УНИКА, клиентът декларира, че се е запознал с настоящия документ и с това той приема изцяло Условията.

Плащане на застрахователна премия през www.uniqa.bg се осъществява посредством банкови карти (дебитна или кредитна) с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard по един от следните начини:

 • за регистрирани потребители - чрез вход в Клиентския портал на УНИКА с потребителско име и парола;
 • за потребители без регистрация - директно през интернет страницата на адрес www.uniqa.bg.

Валутата за плащане на дължими застрахователни премии през уебсайта на УНИКА е в български лева (BGN).

В случай че дължимата от Клиента застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), то сумата се преизчислява по дневния валутен курс на БНБ.

Застрахователят не начислява допълнителна такса за плащане през корпоративния сайт на УНИКА. Въпреки това, банката - издател на картата, може да начислява такса за всяка операция с карта. За допълнителна информация, Клиентът следва да се обърне към обслужващата го банка.

При плащане на разсрочени вноски по полица Гражданска отговорност на автомобилистите, стикерът ще бъде изпратен на адрес до 3 работни дни. Стойността на доставката е за сметка на Клиента и е в зависимост от индивидуалната тарифа на „Европът-2000“ АД.

За всяка успешно направена транзакция, Клиентът ще получи на посочена от него електронна поща разписка за осъщественото плащане.

Неразделна част от настоящите Условия е Приложение 1: Инструкция за обслужване на плащания с банкови карти с брандове на Борика, VISA и MASTERCARD при електронна търговия. Преди да извърши плащане през www.uniqa.bg, всеки ползвател на застрахователни услуги е необходимо да се запознае със съдържанието на приложението.

С приемането на настоящите Условия, потребителят на застрахователни услуги е информиран и се съгласява УНИКА да осъществява контакт с него посредством мобилен или друг телефон, да изпраща съобщения, писма и имейли за целите на директния маркетинг и реклама. УНИКА предоставя възможност на всеки потребител да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни известия.

Терминология и дефиниции

Застрахователна полица - част от застрахователния договор, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, както и подписите на страните по договора.

Електронна поръчка – направена заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез www.uniqa.bg, където в рамките на заявката Клиентът собственоръчно въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица.

Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние – всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

WWW.UNIQA.BG (уебсайт) – виртуален ресурс посредством, който се предоставят застрахователни продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на уебсайта има за цел да информира лица с неограничен достъп (потребители на уебсайта), относно УНИКА, предлаганите продукти и услуги.

Интернет страница – част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Потребител – всяко лице, което посещава интернет страницата на УНИКА.

Потребителско име – избрана уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която потребителят на застрахователни услуги се индивидуализира на интернет страницата.

Парола – избрана уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира ползвателя на застрахователни услуги.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт - обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

Виртуален ПОС терминал - начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по Интернет чрез уебсайт, без физическото присъствие на картата. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”.

Права и задължения на УНИКА

УНИКА се задължава да предостави своевременно на Клиента или да посочи директно на уебсайта следната информация:

 • името и адреса на УНИКА (седалище и адрес на управление или адрес за осъществяване на търговска дейност), телефонен номер, както и адреса на електронната поща и интернет страницата;
 • основните характеристики на продуктите;
 • крайната цена с включени всички данъци и такси;
 • всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя;
 • условията за плащане и доставка, за случаите, в които са приложими;
 • когато потребителят има право на отказ от сключения от разстояние договор, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване;

УНИКА се задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на www.uniqa.bg да се поддържат винаги коректни и актуални.

 • Да предоставя разписка за всяка извършена транзакция с банкова карта.
 • Да съхранява записи за транзакциите за целите на успешно реализирано плащане.

УНИКА не носи отговорност за грешно или недобросъвестно въведени от потребителя данни.

УНИКА не носи отговорност за грешно въведена стойност за плащане на вноските, когато плащането се извършва без регистрация в Клиентския портал. При плащане след вход в Клиентския портал, ще бъде предоставена фиксирана сума за плащане в зависимост от падежния план и дължимите вноски по застраховката, без възможност да бъде коригирана.

УНИКА не носи отговорност за грешки, направени по време на плащане, поради некоректно попълнени от потребителя данни.

Права и задължения на ползвателя на застрахователни услуги

Ползвателят на застрахователни услуги следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване/изменение/прекратяване на застрахователни продукти, както и във връзка с използването на уебсайта.

Няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованите лица.

Няма право да се регистрира в Клиентския портал или да заяви допълнителни услуги от чуждо име, както и да използва лични данни, които не са негови.

Ползвателят на застрахователни услуги следва да посочва коректна стойност за плащане на дължимите от него застрахователни премии и да съхранява за справочна информация получените разписки за успешно направено плащане.

Ползвателят на застрахователни услуги се задължава да не използва откраднати и фалшиви дебитни или кредитни карти и в случай че използва такава карта, да понесе наказателна отговорност.

При поискване, може да получи допълнителна информация за продуктите, предлагани онлайн, през уебсайта на УНИКА.

За периода на валидност на застрахователния договор, ползвателят на застрахователни услуги има право по всяко време да получи условията по договора на хартиен носител или на предоставен от него имейл адрес, когато изрично заяви това.

Всеки потребител, който ползва услугите на Интернет страницата на УНИКА, има право да изрази своето мнение по настоящите Условия чрез изпращане на съобщение на info@uniqa.bg или чрез обаждане на 0700 111 50.

Процедура по предоставяне на застрахователни услуги от разстояние

Електронна поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние се прави от Клиента, като последният извърши последователно действията, описани в настоящата точка от Условията.

След като Клиентът посети www.uniqa.bg, същият има възможност да избере застрахователен продукт, който се предлага онлайн и да започне процедура по заявяване на застрахователен договор от разстояние.

След направен избор на продукт и натискане на бутон „Купи сега“, системата автоматично препраща към първа стъпка от процеса по сключване на застраховка „Калкулиране на ценова оферта“. На този етап е необходимо да бъде въведена минималната информация за изчисляване на дължимата застрахователна премия.

За да бъде валидно заявена застраховката, всички изискуеми данни следва да бъдат въведени коректно. Това гарантира получаването на индивидуална ценова оферта за избрания застрахователен продукт. В случай че въведените данни са неверни, непълни и/или неточни, Клиентът не може да премине към следващата стъпка за сключване на застраховка. С натискане на бутон „Изчисли“ и на база въведената информация, системата калкулира дължимата застрахователна премия.

Детайли по застраховката

На този етап Клиентът въвежда детайлно своите лични данни, в случай че по полицата има други застраховани лица и личните данни на всички застраховани лица.

За да бъде изпълнена заявката за сключване на застрахователен договор от разстояние, Клиентът задължително следва да отбележи, че приема настоящите Условия, както и приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт.

Преглед и потвърждение

На този етап Клиентът има възможност да провери всички въведени до момента данни и при необходимост да направи съответните корекции.

В случай че данните са коректно попълнени, системата препраща към последния етап от процеса „Метод на плащане и доставка“.

Метод на плащане и доставка

На този етап Клиентът избира начина на плащане на дължимата застрахователна премия и адреса за доставка на застрахователния договор (за договори, които се доставят с куриер).

Посочените възможности за плащане са в зависимост от типа на избрания застрахователен продукт.

Полица по застраховка Злополука с медицински разходи при пътуване в чужбина с асистанс се подписва с уникален код, изпратен чрез SMS на посочен от клиента телефонен номер.

Всички останали застраховки се подписват собственоръчно от клиента, при доставка на заявения застрахователен договор.

При избор на плащане с дебитна или кредитна карта и потвърждение на плащането от системата на Борика, Клиентът получава разписка за направеното плащане на посочен от него електронен адрес.

При избор на плащане с наложен платеж, разписката се получава при самото плащане заедно с всички застрахователни документи.

УНИКА не носи отговорност за некоректно попълнена информация от Клиента.

Приемане на поръчката

След като поръчката е завършена през онлайн системата на УНИКА (www.uniqa.bg) и е приета от Застрахователя, Клиентът получава съобщение на посочената от него електронна поща:

- За полици, които се подписват на хартиен носител (доставка с куриер) - с информация относно направената заявка, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия;

- За полици, които не се подписват на хартиен носител (доставка по ел. поща) – с информация относно Общите/Специалните условия по застраховката, сключената застрахователна полица, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия.

Застрахователна премия и начини на плащане

Застрахователните премии на продуктите, предлагани през www.uniqa.bg, са в български лева (BGN).

По задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, освен дължимия данък от 2%, Клиентът следва да заплати заедно с премията и стойността на знака по чл. 5 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от Клиента се посочват на отделен ред в застрахователната полица.

Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат по един от следните начини:

- За застраховка Гражданска отговорност - чрез дебитна или кредитна карта през виртуален ПОС терминал на УНИКА, както и по куриер чрез наложен платеж при получаване на документите;

- За всички останали застраховки – чрез дебитна или кредитна карта.

Доставка на заявената застрахователна полица

За полици, които не се подписват на хартиен носител

След успешно направена заявка за сключване на застрахователен договор от разстояние през www.uniqa.bg, Клиентът получава на посочен от него имейл адрес (под формата на прикачен документ) застрахователната полица, разписка за направеното плащане, както и всички прилежащи условия и документи.

За полици, които се подписват на хартиен носител

В срок до три работни дни, направената електронна поръчка се обработва от Застрахователя.

На посочен адрес за доставка към клиента, по куриер, се изпращат застрахователната полица в два еднообразни екземпляра, както и всички прилежащи документи. Доставки се извършват от понеделник до събота включително -съгласно графика на куриерската компания, с която УНИКА има сключен договор. По време на официални и/или национални празници, доставки до адрес се извършват съгласно графика на куриерската фирма.

При получаване на пратката, Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с документ за самоличност, да подпише полицата и всички прилежащи към нея застрахователни документи и да предаде по един екземпляр от всички подписани документи на куриера за архивиране в УНИКА.

Куриерската услуга е за сметка на Застрахователя. В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера, Клиентът се задължава да заплати стойността на доставката.

Отказ от направена поръчка и връщане на суми

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора или деня, в който потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2, когато това става след сключване на договора.

Съгласно същия член, ал. 3 - Ал.1 не се прилага за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

В случай че бъде упражнено правото на отказ по чл. 12, ал. 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентът дължи на УНИКА частта от застрахователната премия за периода, в който УНИКА е носила риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи. Съгласно чл. 13 от същия закон, Клиентът е необходимо да заплати дължимите разходи в 7-дневен срок.

УНИКА се задължава да върне на Клиента всички заплатени суми с изключение на сумите, посочени в т. IX от настоящите Условия, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомление в свободен текст относно желанието за упражняване правото на отказ, съгласно чл. 13, ал. 5 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

За да упражни правото си на отказ по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, застраховащият, който е потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия закон, е длъжен да върне на Застрахователя, съответно застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1.

В случай на предсрочно прекратяване на застраховка е необходимо Клиентът да подаде уведомление с посочена банковата сметка съгласно вътрешната политика на УНИКА. Възстановяването на суми се извършва само по лична банкова сметка на застраховащия (платец на премията). Уведомлението може да бъде предоставено по един от посочените начини:

 • лично от Клиента в Централно управление или в офис на УНИКА;
 • оригиналът да бъде изпратен с куриер или да бъде предоставено сканирано копие от молбата на електронна поща на УНИКА на адрес info@uniqa.bg.

В случай на неразрешена от картодържателя транзакция през Виртуалния ПОС на УНИКА, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането.

Събиране и обработка на лични данни

УНИКА гарантира неприкосновеността на личните данни на своите Клиенти. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да направи отказ личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено искане за това до УНИКА.

ЗК „УНИКА“ АД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер 0000123 от 04.11.2008 г.

ЗК „УНИКА Живот“ АД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер 0053553 от 04.03.2009 г.

Приложение 1: Инструкцията за обслужване на плащания с банкови карти с брандове на Борика, VISA и MASTERCARD (Инструкцията) при електронна търговия

Връзката с БОРИКА, по време на онлайн плащане с банкова карта през виртуалния ПОС, се осъществява посредством SSL (Secure Sockets Layer), който гарантира нейната сигурност и сигурността на данните на Клиента.

Преди да извърши плащане на застрахователната премия по съществуваща или новосключена полица, всеки картодържател е необходимо да се запознае с описаната в това Приложение информация.

Юридическо наименование на търговеца

Застрахователна Компания „УНИКА“ АД и

Застрахователна Компания „УНИКА Живот“ АД

Информация за осъществяване на контакт с търговеца

Застрахователна Компания „УНИКА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 040451865, имейл адрес info@uniqa.bg, телефон на Клиента 0700 111 50.

Застрахователна Компания „УНИКА Живот“ АД със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831626729, имейл адрес info@uniqa.bg, телефон на Клиента 0700 111 50.

Предлагани продукти и услуги

Застрахователна компания „УНИКА“ извършва всички видове застрахователни услуги, за които е получило лиценз по условията на Кодекса за застраховането.

През уебсайт www.uniqa.bg , Клиентът ще има възможност да сключи застрахователен договор по застраховка Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилисти и по застраховка Злополука с медицински разходи при пътуване в чужбина с асистанс , без да е необходимо да посещава офис. В случай че бъде проявен интерес към застраховка, която не се предлага онлайн, Kлиентът може да се обърне към наш сътрудник на посочените в уебсайта контакти, да посети офис на УНИКА или офис на застрахователен посредник.

Цена на предлаганите продукти

Цената на застрахователните продукти се формира индивидуално на база на конкретно посочени параметри, валидни за лицето - възраст, рискова група, година на производство на автомобила и други. Ценообразуването не е обект на субективна оценка от страна на УНИКА. Дължимата застрахователна премия се изчислява посредством специално разработен калкулатор, в който е необходимо да бъдат въведени данните на Клиента за коректна и успешна калкулация. При всяка промяна на параметрите, застрахователната премия ще се промени.

Ограничаване на отговорността

С приемане на настоящите Условия, ползвателят на застрахователни услуги се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че УНИКА не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.

УНИКА не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън нейния контрол, като например, но не изчерпателно в случай на непреодолима сила, случайно събитие, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на УНИКА.

УНИКА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на Клиента, или за загуба на данни, във връзка с използване на сайта www.uniqa.bg.

УНИКА не носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни, в разрез с настоящите Общи условия, неточно или невярно предоставени данни и информация.

Други

УНИКА запазва правото си да променя Условията, като своевременно информира своите Клиенти за осъществената промяна чрез публикуването им на www.uniqa.bg.

Клиентът се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на сайта www.uniqa.bg, като същите не отменят и не заместват приложимите Общи и/или Специални условия към всеки отделен застрахователен продукт.

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Условия на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg са приети с решение на Управителния съвет на 04.07.2016 г. и влизат в сила от същата дата.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...