Условия на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg и www.bg.uniqa-pure.com

Раздел I : Общи разпоредби

1. Общи положения
С настоящите Условия (наричани по-долу за краткост Условия) се уреждат взаимоотношенията между ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА Живот“ АД (наричани по-долу за краткост УНИКА или Застраховател) и ползватели на застрахователни услуги (наричани по-долу за краткост Ползвател, Потребител, Клиент или Застраховащ), възникващи по повод предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през уебсайт на УНИКА с адрес: www.uniqa.bg или www.bg.uniqa-pure.com (наричани по-долу за краткост Уебсайт). Уебсайтът с адрес www.uniqa-pure.com се управлява и притежава от UNIQA Insurance Group AG и предоставя услуги от името на ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА Живот“ АД.

Интернет страницата www.bg.uniqa-pure.com технически се обслужва от UNIQA Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21, A-1029 Vienna, Austria. UNIQA Insurance Group AG отговаря за предоставянето на платежни услуги, чрез доставчици на платежни услуги на този уебсайт.

ЗК „УНИКА“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ № 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 040451865 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение № 40 от 14.09.1998 г. на Комисия за финансов надзор, електронна поща на адрес: info@uniqa.bg, телефон на Клиента: 0700 111 50.

ЗК „УНИКА Живот“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ № 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831626729 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение № 27 от 10.08.1998 г. на Комисия за финансов надзор, електронна поща на адрес: info@uniqa.bg, телефон на Клиента: 0700 111 50.

Ползвател на застрахователни услуги е физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на Уебсайта заявява своето желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Ползвател на застрахователни услуги е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от Застрахователя във връзка с предмета му на дейност.

2. Прилагане
Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато между УНИКА и ползвател на застрахователни услуги се сключва договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, като под договор от разстояние се разбира договор, сключен въз основа на предложение от страна на УНИКА, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си и използват изключително средство за комуникация от разстояние (едно или повече). Настоящите условия се прилагат и при заплащане на дължима застрахователна премия през Уебсайта (интернет страницата) на УНИКА, независимо от начина на сключване на договора, по който се дължи тази премия.

С поставяне на отметка срещу текст „Съгласен съм с условията на ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА Живот“ АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg и www.bg.uniqa-pure.com“ в Уебсайта на УНИКА Клиентът декларира, че се е запознал с настоящия документ и с това той приема изцяло Условията.

3. Предлагани продукти и услуги
3.1. Застрахователна компания „УНИКА“ АД и Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД извършват всички видове застрахователни услуги, за които са получили лиценз по условията на Кодекса за застраховането.
През Уебсайтa, Клиентът ще има възможност да сключи застрахователен договор от разстояние, без да е необходимо да посещава офис. В случай че бъде проявен интерес към застраховка, която не се предлага онлайн, Kлиентът може да се обърне към сътрудник на УНИКА на посочените в уебсайта контакти, да посети офис на УНИКА или офис на застрахователен посредник.

3.2. Плащане на застрахователна премия, през www.uniqa.bg и www.bg.uniqa-pure.com, се осъществява посредством банкови карти (дебитна или кредитна), чрез посочените в интернет страницата на Застрахователя оператори на системи за електронни плащания при осъществяване на електронна търговия, по един от следните начини:
- за регистрирани потребители - чрез вход в Клиентския портал на УНИКА с потребителско име и парола;
- за потребители без регистрация - директно през интернет страницата на адрес www.uniqa.bg или www.bg.uniqa-pure.com.

4. Цена на предлаганите продукти
4.1. Цената на застрахователните продукти се формира индивидуално на база на конкретно посочени параметри, валидни за лицето - възраст, рискова група, година на производство на автомобила и други. Ценообразуването не е обект на субективна оценка от страна на УНИКА. Дължимата застрахователна премия се изчислява посредством специално разработен калкулатор, в който е необходимо да бъдат въведени данните на Клиента за коректна и успешна калкулация. При всяка промяна на параметрите застрахователната премия ще се промени.

4.2. Валутата за плащане на дължими застрахователни премии през уебсайта на УНИКА е в български лева (BGN).
В случай че дължимата от Клиента застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), сумата се преизчислява в лева по дневния валутен курс на БНБ. За всяка успешно направена транзакция Клиентът ще получи на посочена от него електронна поща разписка за осъщественото плащане.

4.3. Застрахователят не начислява допълнителна такса за плащане през уебсайта на УНИКА. Въпреки това, банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. За допълнителна информация Клиентът следва да се обърне към обслужващатаго банка.

4.4. При плащане на разсрочени вноски по полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стикерът и сертификатът Зелена карта ще бъдат изпратени на адрес, посочен от ползвателя на застрахователната услуга, в срок до 3 (три) работни дни. Стойността на доставката е за сметка на Клиента и е в зависимост от индивидуалната тарифа на куриерската фирма, ползвана от Застрахователя.
5. Терминология и дефиниции
Застрахователна полица - част от застрахователния договор, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, както и подписите на страните по договора.

Електронна поръчка – направена заявка за предоставяне на застрахователни услуги, чрез уебсайт www.uniqa.bg и/или www.bg.uniqa-pure.com, където в рамките на заявката Клиентът собственоръчно въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица.

Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние – всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

www.uniqa.bg и www.bg.uniqa-pure.com (уебсайт) – виртуален ресурс, посредством който се предоставят застрахователни продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на уебсайта има за цел да информира лица с неограничен достъп (потребители на уебсайта) относно УНИКА и предлаганите продукти и услуги.

Уебсайт - обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

Интернет страница – част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Потребител – всяко лице, което посещава и ползва услуга, предлагана на интернет страницата на УНИКА.

Потребителско име – избрана уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която потребителят на застрахователни услуги се индивидуализира на интернет страницата.

Парола – избрана уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира ползвателя на застрахователни услуги.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Виртуален ПОС терминал - начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по Интернет чрез уебсайт, без физическото присъствие на картата. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на посочените в интернет страницата на застрахователя оператори на системи за електронни плащания при осъществяване на електронна търговия.

Застраховащ – лицето, което е страна по застрахователния договор.

Раздел II. Права и задължения на УНИКА
1. Достатъчно време преди потребителят да бъде обвързан от предложение или от договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, УНИКА задължително и своевременно му предоставя чрез уебсайта си информация за Застрахователя, застрахователната услуга и застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324, чл. 325, чл. 326 и чл. 328 от Кодекса за застраховането, в това число:
- Преддоговорна информация за Застрахователя;
- Информационния документ за застрахователен продукт;
- Общи и/или Специални условия по съответния застрахователен продукт;
- Крайната цена с включени всички данъци и такси;
- Всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя;
- Начин на плащане и изпълнение на услугата;
- Наличието или липсата на право на потребителя да се откаже от сключения от разстояние застрахователен договор, както и условията, срока и начина за неговото упражняване.

2. Когато застрахователната услуга се предоставя на територията на Република България, информацията по-горе се предоставя на български език или и на български език.

3. Застрахователят извършва анализ на изискванията и потребностите на кандидата за застраховане чрез неговите отговори на поставените въпроси в уебсайта и предоставя обективна информация относно застрахователния продукт в разбираема форма, така че да му даде възможност да вземе информирано решение.

4. УНИКА се задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на www.uniqa.bg да се поддържат винаги коректни и актуални, в това число:
- Да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел;
- Да документира, че е получено съгласието на ползвателя за сключване на договор от разстояние;
- Да предоставя разписка за всяка извършена транзакция с банкова карта;
- Да съхранява записи за транзакциите за целите на успешно реализирано плащане;
- Да съхранява записи за сключения застрахователен договор.

5. УНИКА не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни.

6. УНИКА не носи отговорност за грешно въведена стойност за плащане на вноските, когато плащането се извършва без регистрация в Клиентския портал. При плащане след вход в Клиентския портал ще бъде предоставена фиксирана сума за плащане в зависимост от падежния план и дължимите вноски по застраховката, без възможност същата да бъде коригирана. УНИКА не носи отговорност за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от потребителя данни.

7. УНИКА не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън нейния контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, случайно събитие, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на УНИКА.

8. УНИКА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на Клиента или за загуба на данни във връзка с използване на уебсайт www.uniqa.bg и/или www.bg.uniqa-pure.com.

9. УНИКА не носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите Условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.

10. УНИКА има право по всяко време и без предизвестие да променя настоящите Условия. Всяко изменение ще бъде обявено на уебсайта на Застрахователя и продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, Потребителят се счита уведомен и обвързан с направените актуализации.

Раздел III. Права и задължения на ползвателя на застрахователни услуги
1. Ползвателят следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване/изменение/прекратяване на застрахователни договори, както и във връзка с използването на Уебсайта.

2. С приемане на настоящите Условия Ползвателят се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че УНИКА не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.

3. Ползвателят няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованото/ите лице/а.

4. Ползвателят няма право да се регистрира в Клиентския портал или да заявява допълнителни услуги от чуждо име, както и да използва лични данни, които не са негови.

5. Ползвателят следва да посочва коректна стойност за плащане на дължимите от него застрахователни премии и да съхранява за справочна информация получените разписки за успешно направено плащане.

6. Ползвателят се задължава да не използва откраднати и/или фалшиви дебитни или кредитни карти, като в случай че използва такива - да понесе наказателна отговорност.

7. При поискване ползвателят може да получи допълнителна информация за продуктите, предлагани онлайн през Уебсайта на УНИКА.

8. За периода на валидност на застрахователния договор ползвателят на застрахователни услуги има право по всяко време да получи условията по договора на хартиен носител или на предоставен от него имейл адрес, когато изрично заяви това.

Раздел IV. Процедура по предоставяне на застрахователни услуги от разстояние
Електронна поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние се заявява от Клиента, като последният извърши последователно стъпките, описани в настоящия раздел от Условията. След като Клиентът посети Уебсайта, същият има възможност да се запознае с преддоговорната информация за Застрахователя и информационните документи за предлаганите застрахователни продукти, както и да избере застрахователен продукт, който се предлага онлайн и да започне процедура по заявяване на застрахователен договор от разстояние.

1. Калкулатор на основна премия
1.1. След направен избор на продукт и натискане на бутон „Купи онлайн“, системата автоматично препраща към първа стъпка от процеса по сключване на застраховка „Калкулатор“ на ценова оферта. На този етап е необходимо да бъде въведена минималната информация за изчисляване на дължимата застрахователна премия.
1.2. За да бъде изготвена ценова оферта за избрания застрахователен продукт, изискуемите основни данни следва да бъдат въведени коректно. С натискане на бутон „Изчисли“ системата калкулира базова застрахователна премия въз основа на въведената информация. Точната застрахователна премия, според персоналните характеристики на потребителя, може да бъде проверена след коректно попълване на всички необходими данни за съответния вид застраховка.
2. Детайли по застраховката
2.1. За да бъде валидно заявена застраховка, на този етап Клиентът въвежда детайлно изискуемите от системата данни. Това гарантира получаването на индивидуална ценова оферта за избрания застрахователен продукт. В случай че въведените данни са неверни, непълни и/или неточни, Клиентът не може да премине към следващата стъпка за сключване на застраховка.
2.2. Преди да заяви сключване на застрахователен договор, Клиентът следва да се запознае с преддоговорната информация, информационния документ, настоящите Условия, както и приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт.
2.3. За да бъде изпълнена заявката за сключване на застрахователен договор от разстояние, Клиентът задължително следва да отбележи, че се е запознал с документите по предходната точка и ги приема.
3. Преглед
3.1. На този етап Клиентът има възможност да провери всички въведени до момента данни и при необходимост да направи съответните корекции.
4. Потвърждение и плащане
4.1. В случай че данните са коректно попълнени и потвърдени, системата препраща към последния етап от процеса „Метод на плащане“.
4.2. На този етап Клиентът потвърждава начина на плащане на дължимата застрахователна премия.
4.3. Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат чрез дебитна или кредитна карта чрез предоставената функционалност на www.uniqa.bg и/или www.bg.uniqa-pure.com.
4.4. При плащане с дебитна или кредитна карта и потвърждение на плащането Клиентът получава разписка за направеното плащане на посочен от него електронен адрес.
4.5. УНИКА не носи отговорност за некоректно попълнена информация от Клиента.
5. Застрахователна премия
5.1. Застрахователните премии на продуктите, предлагани през Уебсайта, се заплащат в български лева (BGN).
5.2. По задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, освен дължимия данък от 2%, Клиентът следва да заплати заедно с премията и стойността на знака по чл. 10 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане, както и дължимите вноски към Гаранционен и Обезпечителен фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от Клиента се посочват на отделен ред в застрахователната полица.
6. Приемане и доставка на заявената застрахователна полица
6.1. Полици, сключени от разстояние по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и платени посредством страницата на застрахователя чрез дебитна или кредитна карта, издадена на името на застраховащия:
6.1.1. След като поръчката е завършена през онлайн системата на УНИКА (www.uniqa.bg) и е приета от Застрахователя, Клиентът получава съобщение на посочената от него електронна поща с информация за сключената застрахователна полица и приложимите към нея документи, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия. Получената от Клиента информация съгласно предходното изречение не представлява застрахователната полица.
6.1.2. Договорът се счита за сключен от момента на получаването му от страна на застраховащия/Клиента, чрез електронни средства, на потвърждението на застрахователя за сключването му. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.
6.1.3. Застрахователят предоставя на застраховащия/Клиента застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от Застрахователя, придружена от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта" по чл. 488 от Кодекса за застраховането на посочен от него адрес, в срок от 3 (три) работни дни.
6.1.4. Доставки се извършват от понеделник до събота включително - съгласно графика на куриерската компания, с която УНИКА има сключен договор. По време на официални и/или национални празници доставки до адрес се извършват съгласно графика на куриерската фирма. При получаване на пратката Клиентът се задължава да се легитимира пред куриера с документ за самоличност и да получи полицата и всички прилежащи към нея застрахователни документи.
6.1.5. Куриерската услуга е за сметка на Застрахователя. В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера, Клиентът се задължава да заплати стойността на доставката.
6.1.6. В случай че Потребителят не бъде намерен на посочения адрес в срока за доставка или не бъде осигурен достъп за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, УНИКА не носи отговорност за възможните негативни последици за Потребителя от това. Застрахователната компания не носи отговорност и при забавяне доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма. 6.2. Полици, сключени от разстояние по останалите застрахователни продукти на застрахователя.
6.2. Полици, сключени от разстояние по останалите застрахователни продукти на застрахователя:
6.2.1. След успешно направена заявка за сключване на застрахователен договор от разстояние през www.uniqa.bg, Клиентът получава на посочен от него имейл адрес (под формата на прикачени документи) застрахователната полица, разписката за направеното плащане, всички прилежащи условия и документи, както и линк към текста на настоящите Условия. Получената от Клиента застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на сключен застрахователен договор.

Раздел V: Отказ от направена поръчка и връщане на суми
1. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/: Потребителят, физическо лице, което като страна по договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора или деня, в който потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2, когато това става след сключване на договора.
2. Съгласно ал. 3, т. 2 на същата разпоредба правото по предходната точка не се прилага за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.
3. С приемането на настоящите Условия от Потребителя се счита, че същият дава изрично съгласието си по смисъла на чл. 13, ал. 1, изречение 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказ.
4. В случай че бъде упражнено правото на отказ по чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР, Потребителят дължи на УНИКА частта от застрахователната премия и данъка върху същата за периода, в който УНИКА е носила риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.
5. УНИКА се задължава да върне на Потребителя всички заплатени суми с изключение на посочените в т. 4 от настоящите Условия не по-късно от 30 дни от получаване на уведомление в свободен текст относно желанието за упражняване правото на отказ съгласно чл. 13, ал. 5 от ЗПФУР. 6. За да упражни правото си на отказ по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по реда на чл. 12 от ЗПФУР, Застраховащият/Клиентът, който е Потребител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от същия, е длъжен да върне на Застрахователя, съответно на застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането.
7. В случай на отказ от застраховка е необходимо Потребителят да подаде уведомление с посочена банкова сметка. Възстановяването на суми се извършва само по банкова сметка на Застраховащия (платец на премията). Уведомлението може да бъде предоставено по един от посочените начини:
7.1. За полици, сключени онлайн, с изключение на застрахователни продукти “Pure”:
- лично от Клиента в Централно управление или в офис на УНИКА;
- оригиналът да бъде изпратен с куриер или да бъде предоставено сканирано копие от молбата на електронната поща на УНИКА на адрес: info@uniqa.bg.
7.2. За полици, сключени онлайн по застрахователни продукти “Pure”:

- на уебсайта на УНИКА www.uniqa.bg или на електронна поща на адрес: customer@uniqa.bg.
В случай на неразрешена от картодържателя транзакция през Виртуалния ПОС на УНИКА или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането.

Раздел VI. Гаранционен фонд
1. Всички застрахователи със седалище в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I от приложение № 1 на Кодекса за застраховането, правят вноски в Гаранционен фонд в размер, определен от Комисията за финансов надзор.
Подробна информация за Гаранционния фонд може да намерите на сайта на институцията: http://guaranteefund.org/bg

Раздел VII. Събиране и обработка на лични данни
1. УНИКА гарантира неприкосновеността на личните данни на своите Клиенти. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.
Подробна информация за основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в „Уведомлението за поверителност“, налично на сайта на застрахователя: www.uniqa.bg.
2. УНИКА може да обработва предоставените от Ползвателя лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане за това до УНИКА.

Раздел VIII. Известия по застрахователния договор
1. При попълване на електронната поръчка за сключване на застраховката Застраховащият/Клиентът заявява адрес на електронна поща (e-mail) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от Застрахователя.
2. При промяна на заявения адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефон Зстраховащият/Клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и да съобщи за новия си e-mail адрес или телефонен номер.
3. Ако Застрахователят не е уведомен за промяната, всички съобщения се изпращат на заявените в електронната поръчка за сключване на застраховката e-mail адрес или номер на мобилен телефон, като съобщенията се считат от Застрахователя за връчени и получени с всички предвидени в закона или застрахователната полица правни последици.

Раздел IX. Допълнителни разпоредби
1. Клиентът се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на сайта www.uniqa.bg, като същите не отменят и не заместват приложимите Общи и/или Специални условия към всеки отделен застрахователен продукт.
2. Страните се уговарят, че застрахователните документи се подписват от Застраховащия/Клиента с уникален код, изпратен чрез SMS на посочен от лицето телефонен номер и този подпис ще се счита за саморъчен, ако Клиентът е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез интернет страницата на Застрахователя с кредитна или дебитна карта.

Раздел X. Приложимо право
1. За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. В случаите на възникнали между Застрахователя и Застраховащия/Клиента спорове по застрахователните договори, които не могат да бъдат уредени по доброволен начин, същите се решават по съдебен ред от компетентен български съд.
С влизането в сила на тези условия се прекратява валидността на „Условия на ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА Живот АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg“, в сила от 01.07.2019 г.
Настоящите Условия на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания през www.uniqa.bg и/или www.bg.uniqa-pure.com са приети с решение на Управителния съвет на съответното дружество на 07.10.2019 г. и влизат в сила от 14.10.2019 г.


Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
 • success-lg

  Разберeш нашите планове и предимства

 • success-lg

  Получиш индивидуално предложение

 • success-lg

  Насрочиш лична среща

 • success-lg

  Избереш правилната услуга за теб

Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

0700 111 50 (+359) 8850 111 50Офиси на УНИКА

Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

Бързи връзки

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България