Условия на ЗК ”УНИКА” АД и ЗК “УНИКА Живот” АД за достъп и ползване на Клиентски портал през www.uniqa.bg

Общи положения
Настоящите Условия за достъп и ползване на Клиентски портал (за краткост Портала), уреждат взаимоотношенията между ЗК „УНИКА“ АД и/или ЗК „УНИКА Живот“ АД (наричани по-долу за краткост УНИКА или Застраховател) и ползватели на застрахователни услуги (Клиент, Потребител) при и по повод достъп до Портала и/или използване на услуги и съдържание.

ЗК „УНИКА“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 040451865 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение №40 от 10.08.1998 г. на Комисия за финансов надзор.

ЗК „УНИКА Живот“ АД е застрахователно акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ 18, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831626729 и извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Разрешение №27 от 10.08.1998 г. на Комисия за финансов надзор.
Ползвател на застрахователни услуги е физическо или юридическо лице, което чрез предоставена функционалност на www.uniqa.bg, заявява своето желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Ползвател на застрахователни услуги е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от Застрахователя във връзка с предмета му на дейност.

С поставяне на отметка срещу текст „Съгласен съм с условията на ЗК УНИКА” АД и ЗК УНИКА Живот” АД за достъп и ползване на Клиентски портал през www.uniqa.bg“ в сайта на УНИКА, Клиентът декларира, че се е запознал с настоящия документ и с това, той приема изцяло Условията.
С регистрацията в портала, Клиентът се съгласява и задължава да спазва настоящите условия.
Само Клиенти, извършили валидна регистрация в Клиентския портал, могат да ползват услугите, предоставени чрез него.
Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги, могат да се отправят към УНИКА на имейл: customer.support@uniqa.bg.
Регистрацията в Клиентски портал е напълно безплатна и не изисква допълнителна такса.

Съдържанието на Клиентски портал е обект на интелектуална собственост на УНИКА, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпространение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала без съгласието на Застрахователя е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.

Терминология и услуги
Клиентски портал (Портала) - интернет порталът на УНИКА, достъпен на адрес www.uniqa.bg.
Услуга през Портала - всяка услуга, предоставяна от УНИКА на ползвателите на застрахователни услуги чрез Клиентски портал.
Ползвателите на застрахователни услуги по смисъла на настоящите условия биват две категории:
 • Регистрирани – Потребители, които се регистрират на интернет страницата на УНИКА за достъп и ползване на Клиентския портал и го достъпват чрез потребителско име и парола.
 • Нерегистрирани – Потребители, които не се регистрират на интернет страницата на УНИКА.

Потребителско име – избрана уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която Потребителят на застрахователни услуги се индивидуализира на интернет страницата.
Парола – избрана уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира ползвателя на застрахователни услуги.
Уебсайт - обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
Виртуален ПОС терминал - начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по Интернет чрез уеб сайт, без физическото присъствие на картата. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”.
Съдържание на Портала - всякакъв вид информация, изображения, материали, игри и други подобни, достъпни на Портала и чрез Услугите през Портала.

Достъп до и активиране на Услугите през портала
Достъпът до Портала се осъществява на адрес www.uniqa.bg.

За целите на създаването на потребителски профил и успешна регистрация в Клиентския портал е необходимо Клиентът да въведе лична информация, както и информация за номер на негов активен договор със Застрахователя.

Не е възможно осъществяването на втора регистрация с един и същ имейл или един и същ номер на активна полица.
След успешна регистрация Клиентът получава имейл за потвърждение на регистрацията.

Услуги и справочна информация, достъпни след регистрация в Клиентския портал
 • Детайлна информация по всяка сключена застраховка в периода от 2003 г. – номер на полица, тип на застраховката, статус, предстоящи падежи, платени вноски и др.
 • Детайлна информация по заведени щети – номер на щета, статус, необходими документи, изплатени обезщетения и др.
 • Плащане на застрахователна премия.
 • Получаване на известия.
 • Информация за актуални предложения и промоции.
 • Други услуги.

Права и задължения на Застрахователя
УНИКА се задължава да предоставя разписка за всяка транзакция с банкова карта, извършена през Клиентския портал.
УНИКА не носи отговорност за грешно или недобросъвестно въведени от Потребителя данни.
УНИКА не носи отговорност за грешки, извършени по време на плащане, поради некоректно попълнени от Клиента данни.
УНИКА запазва правото си едностранно да променя настоящите условия, както и структурата на Клиентския портал, за което се задължава да уведомява Потребителя.
УНИКА се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, пароли и друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативната разпоредба.
УНИКА има право при надлежно отправено искане на компетентен орган да предостави съответната информация, отнасяща се за Клиента.
УНИКА има право по всяко време да блокира достъпа на ползвателя на застрахователни услуги при следните случаи:

 • Потребителят разпространява, посредством използване на портала, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения.
 • Потребителят с действията си накърнява доброто име на Застрахователя и/или трети лица, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 • Се установи, че трето лице е придобило неправомерно достъп до портала посредством парола и потребителско име на Потребителя и/или третото лице неправомерно е ползвало данни за регистрация.

Права и задължения на ползвателя на застрахователни услуги
Клиентът отговаря за всички свои действия в портала след въвеждането на данните за Вход.
Клиентът се задължава да подава вярна информация за своите лични данни във връзка със създаването на потребителски профил в портала.
Клиентът няма право да предоставя потребителското си име и парола на трети лица.
Клиентът няма право да се регистрира в Клиентския портал или да заяви допълнителни услуги от чуждо име, както и да използва лични данни, които не са негови.
Клиентът се задължава да не използва откраднати и фалшиви дебитни или кредитни карти, а в случай че използва такава карта, да понесе наказателна отговорност за действията си.
Всеки Клиент има право да изрази своето лично мнение или да зададе въпросите си чрез изпращане на лично съобщение към администратор в секция „Попитай сега“ или на имейл customer.support@uniqa.bg.

Събиране и обработка на лични данни
УНИКА гарантира неприкосновеността на личните данни на своите Клиенти. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да направи отказ личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като изрази писмено своето искане.

ЗК „УНИКА“ АД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер 0000123 от 04.11.2008 г.

ЗК „УНИКА Живот“ АД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер 0053553 от 04.03.2009 г.

Друго 
Клиентът се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на Клиентския портал на www.uniqa.bg.
За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Условия на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД за достъп и ползване на Клиентски портал са приети с решение на Управителния съвет на 27.06.2017 г. и влизат в сила от същата дата.

Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
 • success-lg

  Разберeш нашите планове и предимства

 • success-lg

  Получиш индивидуално предложение

 • success-lg

  Насрочиш лична среща

 • success-lg

  Избереш правилната услуга за теб

Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

0700 111 50 (+359) 8850 111 50Офиси на УНИКА

Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

Бързи връзки

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България