background image for Правила и регламенти на Кампанията „Посети неповторима България”
  • Начало

Правила и регламенти на Кампанията „Посети неповторима България”


ЧЛЕН 1. Организатор и цел на Промоционалната кампания

Организатори на промоционалната кампания „Посети неповторима България ” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) са Застрахователна компания „УНИКА“ АД и Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД (наричани по-долу за краткост УНИКА или Организатор) в партньорство с "Декатлон България" ЕООД.

Промоционалната кампания се извършва за и от името на УНИКА в съответствие с настоящите правила и регламенти.

Кампанията има за цел да популяризира услуга, която УНИКА предлага на своя корпоративен уеб сайт www.uniqa.bg, а именно сключване на „Планинска застраховка“.

ЧЛЕН 2. Място и време на провеждане на Кампанията

Периодът, в който дадено лице може да участва в Kампанията, е от 26.11.2018 г. до 14.12.2018 г. включително.

Промоционалната кампания се организира и се провежда на територията на Република България.

Участници могат да бъдат лица, посетили официалната Facebook страница на УНИКА (https://www.facebook.com/UniqaBulgaria/), и споделили снимка и кратък разказ в периода на играта, отговарящи на описаните по-долу условия.

ЧЛЕН 3. Право на участие. Задължения на участниците

В Кампанията могат да вземат участие всички физически лица – пълнолетни към началната дата на играта, които публикуват своя снимка и кратък разказ в периода на Кампанията, отговарящи на предварително зададена тема.

Участниците могат да бъдат както настоящи клиенти, така и лица, които нямат застрахователни отношения с УНИКА.

Участието в томболата за награда не е обвързано със сключване/покупка на застраховка. С участието си в играта, лицата декларират притежаването на авторско право върху материалите, които споделят като част от играта.

С участието си в играта, потребителят приема безусловно настоящите правила и регламенти, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си, в случай че е един от спечелилите награда.

Нямат право на участие за награда настоящи служители на УНИКА, както и членове на техните семейства.

ЧЛЕН 4. Условия и механизъм за определяне и оповестяване на наградите

В случай че покриват условията за участие в играта, лицата имат право да споделят снимка и кратък разказ за дадена тема като коментар под публикация на официалната Facebook страница на УНИКА (https://www.facebook.com/UniqaBulgaria/).

В 10:00 часа сутринта, в деня на старт на новата тема, на страницата на УНИКА ще бъде публикувана една от общо 3-те изброени по-долу теми. Участниците ще имат възможността да споделят своя авторска снимка и кратък разказ за дадена тема като коментар под публикацията.

Темите ще бъдат обявявани със спонсорирани постове и отделни визии. Темите, по които потребителите ще могат да заявят участие чрез публикуване на снимка, са:

  • 26.11.2018 г. – 30.11.2018 г. - Най-неповторимият поход с деца на планина;
  • 03.12.2018 г. – 07.12.2018 г. - Най-неповторимата хижа в България;
  • 10.12.2018 г. – 14.12.2018 г. - Най-неповторимата планинска гледка;

Всеки Участник, който отговори в коментар със снимка и кратък разказ за мястото, на поне една от 3-те теми, участва в томбола за 16 предметни награди..

Печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на комисия, а победителите обявени в официалната Facebook страница на УНИКА България (https://www.facebook.com/UniqaBulgaria/) до 10 Януари 2019 година.

Спечелилите лица ще имат възможност да се свържат с организатора в рамките на период до 3 дни от публикуване на имената им, за да предоставят данни за получаване на наградата – две имена, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печеливш не установи контакт с организатора в указания по-горе срок, наградата ще бъде предоставена на резервен участник. Наградите се изпращат на посочен от спечелилия участник адрес, като доставката се поема от Организатора.

ЧЛЕН 5. Наградите на Кампанията

Общият брой награди, които ще бъдат връчени, е 16:

  • 1 бр. Ваучер за пазаруване в Decathlon България на стойност – 100 лв.;
  • 5 бр. Ваучер за пазаруване в Decathlon България на стойност – 50 лв.;
  • 5 бр. Ваучер за пазаруване в Decathlon България на стойност – 30 лв.;
  • 5 бр. Ваучер за пазаруване в Decathlon България на стойност – 20 лв.

ЧЛЕН 6. Отговорност

Организаторът на Кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите правила и регламенти.

Участниците дават съгласието си техните имена и местожителство да бъдат оповестени публично, в случай че бъдат обявени за победители, както и че администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с това обстоятелство.

Участниците в Кампанията трябва да предоставят вярно и коректно своите имена, телефонен номер и адрес за контакт.

- УНИКА не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни за получаване на награда.

- УНИКА не носи отговорност, в случай че наградените са обективно възпрепятствани да получат и използват наградите.

- УНИКА си запазва правото да прекрати Кампанията едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение. С публикуването на изменените Общи условия и правила на Facebook страницата на УНИКА ще се счита, че същите са надлежно доведени до знанието на участващите в Кампанията лица. 

- Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки, които не отговарят на условията на Kампанията и/или съдържат обидно, дискриминационно или нецензурно съдържание, както и всякакви елементи, които противоречат на закона, морала и добрите нрави.

- УНИКА не носи отговорност за предоставяне на непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за такава, предоставена от лица, които нямат право да участват в Кампанията.

- Включването на всеки участник в настоящата игра e изцяло на негов риск и отговорност. Лична е и отговорността на всеки спечелил награда участник да декларира същата и да заплати дължимите съгласно българското законодателство данъци, в случай че има такива.

- УНИКА не отговаря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

- УНИКА не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

- Общите условия и правила за провеждане на Кампанията са публикувани на Facebook страницата на УНИКА и с публикуването на снимка се счита, че лицето приема същите.

ЧЛЕН 7. Спорове

В случай на потенциален конфликт между Организатора и участниците в Кампанията, конфликтът се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, конфликтът ще бъде отнесен към компетентните органи.

ЧЛЕН 8. Прекратяване на Промоционалната кампания. Промени

Организаторът запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания или да измени едностранно условията по нея по всяко време чрез публично оповестяване на Facebook страницата на УНИКА.

ЧЛЕН 9. Право на отказ от участие

Всяко лице, което се е включило в Промоционалната кампания, има право да се откаже от своето участие в играта, като премахне снимката си под поста на съответната тема.

ЧЛЕН 10. Настоящите правила и условия са задължителни и еднакви за всички участници.

ЧЛЕН 11. Участник в Кампанията, спечелил награда съгласно описаните правила, няма право на замяна на спечелената предметна награда с паричната ѝ себестойност.

ЧЛЕН 12. Лични данни

С участието си в Кампанията, потребителят дава своето изрично съгласие ЗК „УНИКА“ АД / ЗК „УНИКА Живот“ АД, в качеството им на администратори на лични данни, съгласно действащото национално законодателство, да обработват неговите лични данни с цел избор на победител и предоставяне на награда, съгласно Правилата на Кампанията. Потребителят се съгласява неговите имена, местожителство и фотографии да бъдат оповестени публично, включително на корпоративния уеб сайт и на страницата на УНИКА България във Facebook. УНИКА няма да използва предоставените лични данни за цели извън Кампанията, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие, че спечелилият участник е предизвестен за това предоставяне.

Всеки участник може да оттегли своето съгласие, като премахне снимката си под поста на съответната тема по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди то да бъде оттеглено.

Участникът може да изиска да упражни правата си съгласно Политика за упражняване правата на субектите на лични данни на УНИКА България, качена на корпоративния уеб сайт www.uniqa.bg.

Координати за връзка с Длъжностното лица по защита на данните – dpo@uniqa.bg.

Затвори
Затвори

Вход към твоята Уника

Вход към UNIQA pure
Нямаш създаден профил? Регистрирай се сега.

зареждане...