Обработка на личните данни

Обща информация

 

С настоящото уведомление за поверителност ЗК „УНИКА“ АД, ЕИК 040451865 и ЗК „УНИКА Живот“ АД, ЕИК 831626729 (УНИКА), в ролята им на администратори на лични данни, предоставят информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни, в изпълнение на изискванията на чл.12 - 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Ограничение на отговорността

Това електронно съобщение е предназначено само за получателите, до които е адресирано, и не е предназначено за други трети страни, без последващо писмено потвърждение на съдържанието му. 
ЗК „УНИКА“ АД, ЕИК 040451865 и ЗК „УНИКА Живот“ АД, ЕИК 831626729 не носят отговорност и не поемат такава (включително при човешка небрежност) за последствията, които биха настъпили при действие или бездействие на всяко трето лице по отношение на информацията, преди да бъде получено писмено потвърждение на съдържанието му. Ако сте получили това електронно съобщение по погрешка, моля уведомете подателя незабавно и изтрийте съобщението от вашите бази данни. Всяка форма на възпроизвеждане, копиране, разкриване, модифициране, разпространение и/или публикуване на това електронно съобщение е строго забранено. Съдържанието на това съобщение не представлява непременно вижданията на ЗК „УНИКА“ АД, ЕИК 040451865 и ЗК „УНИКА Живот“ АД, ЕИК 831626729. 
 

Как използваме Вашите лични данни?

УНИКА обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация.

УНИКА, отчитайки достиженията на техническия прогрес,поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните Ви данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка. За изпълнение на тези свои задължения за защита на личните данни, УНИКА провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и стандартите за сигурност и защита на личните данни.

 

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги и за да можем да изпълним договорните си и законови задължения. В случай, че не желаете да предоставите и/или да използваме Вашите лични данни, това ще доведе до невъзможност да предоставим исканите услуги.

 

УНИКА събира Вашите лични данни в официалните си офиси, с помощта на застрахователни посредници и партньори, с които УНИКА има договори, през официалния корпоративен уеб сайт или специално разработени уеб приложения на УНИКА, както и в случаите, когато се свързвате с нас чрез нашия кол център и електронна поща.

 

За изпълнение на някои от целите, описани по-долу, е възможно да получим Ваши лични данни от трети източници, например публични бази данни като търговски регистър, застрахователни посредници, застраховащи, партньори и трети заинтересовани лица, други застрахователи, експерти, кореспонденти, оценители и адвокати, съдилища, надзорни и контролни органи.

 

В конкретни случаи е възможно УНИКА да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява законно и с необходимите мерки за защита за Вашите права.

 

Какви са личните данни, които обработваме?

 • Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН / ЛНЧ, номер лична карта / друг документ за самоличност;
 • Гражданство;
 • Електрона поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка, номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане на вноска по полица);
 • Номер полица / номер щета, клиентски номер и номер на здравна карта;
 • Финансова информация и други допълнителни данни за кандидата за застраховане, необходими за оценка на риска;
 • Данни за произход на средствата и друга допълнителна информация свързана с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма;
 • Други данни свързани с предмета на застрахователния договорили необходими за обработка на застрахователна претенция, или за обслужване на друго Ваше искане или запитване;
 • Информация относно Вашето здравословно състояние, под формата на попълнени въпросници и предложения, диагнози, епикризи и други здравни документи, предоставени за целите на сключване на застрахователния договор или за обработката на застрахователна претенция;
 • Лични данни, съдържащи се в „бисквитките“, когато използвате онлайн услуги, в съответствие с посочена Политика за използване на бисквитки.


За какви цели събираме и обработваме Вашите лични данни?

 • Сключване, администриране и обслужване на застрахователни договори, изпълнение на договорни и законови задължения, включително но не само за целите на:
  - определяне на изискванията и потребностите на ползвателите на застрахователни услуги;
  - оценка на риска;
  - изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
  - обработка на Ваше плащане, в случай че направите вноска по полица;
  - комуникация с Вас, включително изпращане на известия, свързани с предстоящи вноски, изтичащи полици и за актуален статус по претенции, чрез съобщения по телефон или на електронен адрес;
  - регистриране и обработка на застрахователни претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
  - оказване на съдействие за запазване на час за медицински преглед или други здравни услуги;
  - изпълнение на законодателни изисквания, включително, но не само избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Кодекс на застраховането и Закон за мерките срещу изпирането на пари.
 • Предотвратяване на застрахователни измами или друг вид престъпление;
 • Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове;
 • За да можем да отговорим изчерпателно на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване;
 • За да можем да предоставим онлайн услуги, които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти, например проверка на премии по актуални оферти, сключване на застрахователни договори, проверка на всички Ваши полици, включително вноски по полиците и възможност за тяхното плащане, подаване на известия за щети и проверка на статус по претенции, подаване на жалби и запитвания, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис, сервиз или лечебно заведение.

С цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме контрол на служителите, с които разговаряте, както и с оглед защита при съдебни или други спорове, може да записваме проведените телефонни разговори с Вас.

 

УНИКА може да обработва данни за статистически цели, прилагайки подходящи технически и организационни мерки, например псевдонимизация, за да гарантира правата на субектите.

 

Моля имайте предвид, че при изготвянето на оферти за конкретни застраховки е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, УНИКА може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери. Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на УНИКА да оцени риска и да поеме договорни задължения в съответствие с разпоредбите на Кодекс на застраховането. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията, при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване правата на субектите на лични данни на УНИКА на нашия уебсайт www.uniqa.bg, както и във всеки Наш офис в страната.

 

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

 • Изпълнение на застрахователен договор, включително при предприемане на стъпки за удовлетворяване на Ваши искания преди сключване на договора;
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо УНИКА;
 • Изпълнение на задачи от обществен интерес, като например превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание разпоредбите на Кодекс на застраховането, които представляват допълнително условие за законосъобразно обработване по смисъла на чл.9, /4/ от Общия Регламент относно защита на данните (ЕС)2016/679;
 • Във връзка с легитимния ни интерес да използваме събраните данни за анализ и оценка на целевия пазар и изискванията и потребностите на ползвателите на застрахователни услуги, за развитие на нашите продукти и услуги, за преразпределение на риска чрез съзастраховане и презастраховане, за идентифициране и автентикация на самоличност, за напомняне за изтичащи полици и предстоящи вноски, за събиране на вземания, за подобряване качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, за актуализация и тестване на промени във функционалностите на нашите системи, за предотвратяване и анализиране на инциденти със сигурността, опити за измама или друг вид престъпления, за да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;
 • УНИКА може да иска съгласието Ви, например когато обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг или когато събираме „бисквитки“ при използване на нашите онлайн услуги. Под „съгласие“ УНИКА ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. Вие може да оттеглите съгласието си толкова лесно, колкото сте го дали, като това не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще се съхраняват само във връзка с целите, за които са били събрани, включително с цел да изпълним нашите договорни и законови задължения. Сроковете, които спазваме са:

 • Застрахователни договори – съгласно давностните срокове на Кодекс на застраховането;
 • Документи относно застрахователни претенции - 5 години, считано от датата на прекратяване на застрахователния договор, с изключение на тези, по които има образувани съдебни дела и които не са приключили;
 • Преписки по дела – от 3 до 10 години, в зависимост от вида им;
 • Данни събрани и изготвени по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари – 5 години;
 • Счетоводни регистри, документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 •  Деловодна документация – 5 години.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с:

 • Доставчици на услуги (включително консултанти, експерти, оценители, доверени сервизи, асистънс компании, адвокати и др.);
 • Лечебни заведения, с които УНИКА има сключен договор за партньорство и/или посочен от Вас.
 • ИТ компании, които поддържат информационните системи и приложения на УНИКА;
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на нашия уеб сайт или онлайн приложения, и/или техни отделни функционалности;
 • Доставчици на платежни услуги, пощенски оператори, телекомуникационни компании;
 • Други дружества в застрахователната група УНИКА;
 • Други застрахователи, съзастрахователи, презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители;
 • Застрахователни агенти и брокери;
 • Национална здравноосигурителна каса, Регионални здравни инспекции, Национален осигурителен институт и други нефинансови институции;
 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи;
 • Регистрирани одитори;

В определени законосъобразни случаи може да предаваме данни на получатели в трети държави, например когато застрахователното събитие възникне извън пределите на Европейския съюз. Този трансфер на данни се случва в държави с адекватно ниво на защита или в организации, прилагащи подходящи гаранции за Вашите права, като стандартни договорни клаузи за защита. Прехвърлянето на данните може да е на база дерогации в особени случаи, например:

 • Ваше изрично съгласие;
 • Изпълнение на сключен с Вас застрахователен договор или на договор във Ваш интерес;
 • Установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни?

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от УНИКА лични данни:

 • да имате достъп до Вашите лични данни, които УНИКА  обработва, и да получите копие от тях;
 • да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 • да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване правата на субектите на лични данни на УНИКА на нашия уебсайтwww.uniqa.bg, както и във всеки Наш офис в страната.

 

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с Нас на следния адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000, ел. поща: info@uniqa.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на данните:

Ел. поща: dpo@uniqa.bg

Адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000

Документи (4)

Искаш да разбереш повече за продуктите ни? Свържи се с нас.

Нашият екип от специалисти ще ти помогне да:
 • success-lg

  Разберeш нашите планове и предимства

 • success-lg

  Получиш индивидуално предложение

 • success-lg

  Насрочиш лична среща

 • success-lg

  Избереш правилната услуга за теб

Обади ни се на 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50

0700 111 50 (+359) 8850 111 50Офиси на УНИКА

Личните ти данни ще бъдат използвани единствено с цел да предоставим допълнителна информация относно продуктите на УНИКА.

Бързи връзки

Индивидуални клиенти

Здраве и ЖивотИмуществоАвтомобилни ЗастраховкиПътуванеКомбинирани Застраховки

© УНИКА България

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30

За нас

За насКариериФинансова информацияМениджърски екипНовиниБлог

Адрес

Централен офис

гр. София 1000,
бул. Тодор Александров 18

Работно време

Понеделник - Петък 8:30 - 17:30


© УНИКА България